Loading...
Bahasa Jawa - Kelas V

Wulangan 3: Patemon 1


Bagian 1 dari 4 Bagian

 

 1. Memahami wayang (Ramayana), pakaian tradisional, dan gamelan.
 2. Menceritakan wayang (Ramayana), pakaian tradisional, dan gamelan.

 1. Melalui pengamatan, siswa dapat:
 2. menemukan kata-kata sulit dalam wacana
 3. mengartikannya kata-kata sulit dalam wacana
 4. menerapkannya dalam contoh kalimat.
 5. Melalui kegiatan bertanya jawab, siswa dapat:
 6. menjawab dan mengajukan pertanyaan
 7. menjelaskan tentang wayang dalam ragam ngoko dan krama dengan benar.
 8. melafalkan kata dengan lafal yang benar
 9. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa dapat:
 10. Mengungkapkan isi wacana wayang Ramayana
 11. Mengungkapkan akibat yang ditimbulkan dari perilaku dalam sebuah cerita wayang Ramayana.
 12. Mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam wacana wayang Ramayana.
 13. Melalui kegiatan pengumpulan informasi, siswa dapat:
 14. Menyampaikan informasi tentang wayang Ramayana.
 15. Menyampaikan hasil kerja kelompok baik lisan maupun tulisan tentang wayang Ramayana.

 • Ramayana nyritakake lelakone Prabu Rama ing Negara Pancawati.  Crita epos iki asline saka  India karangane Walmiki utawa Valmiki utawa Balmiki.
 • Tokoh-tokoh wayang Ramayana ing antarane: Rama, Sinta, Lesmana, Sugriwa, Anoman, Dasamuka, Kumbakarna, Wibisana, lan liya-liyane.

 

 

Tontonen pentas wayang kulit iki!

Bagian 3.1.1.

 1. Apa kowe tau nonton pentas wayang?
 2. Apa jenenge pentas wayange?
 3. Ana ing ngendi papane pentas kuwi?

 

Rama

Rama iku putrane Prabu Dasarata ing Ayodya. Rama miyos saka garwa prameswari asma Dewi Sukasalya. Garwane Rama aran Dewi Sinta putrane Prabu Janaka ing Mantili. Satemene akeh para raja, pandhita, resi, lan kawula sing kepengin nggarwa Dewi Sinta, nanging mung Rama kang bisa mupu sayembara menthang gendhewa. Sawise dadi penganten, Rama lan Sinta bali ana ing Ayodya.

Satemene Rama kang bakal dadi ratu ing Ayodya, nanging keselak Dewi Kekayi, garwa selire  Prabu Dasarata, nagih janji. Mula Rama ora sida dadi ratu, malah mapan ing alas Dhandhaka suwene 13 taun.

Ing alas Dhandhaka, Sinta dicidra dening Dasamuka ratu Ngalengka. Rama kekurangan prajurit kanggo ngrabasa Ngalengka. Dumadakan ana kethek abang aran Sugriwa njaluk tulung marang Rama. Yen Rama gelem nulungi, Sugriwa sedya mbiyantu Rama lan bebasan gelem dadi abdine. Rama saguh. Jejering satriyatama, yen dijaluki pitulungan mesthi sumadhiya. Pungkasane, Rama bisa netepi janji marang Sugriwa.

Sugriwa sawadya balane kang wujud wanara (kethek) mbiyantu Rama merangi Ngalengka saperlu njaluk bali Dewi Sinta. Rama bisa ngalahake Dasamuka. Nanging Dasamuka iku luput ing pati, amarga nugrahane Bathara Brahma. Mula nalika kena panah Guwawijaya, Dasamuka banjur dibruki gunung dening Anoman.

Ngalengka bedhah. Sinta kaajak kondur menyang Pancawati. Kraton iki dibangun uga nalika nedheng-nedhenge perang karo Ngalengka. Rama peputra loro aran Kusa lan Lawa. Kraton Pancawati mapan ing pucuking Gunung Maliawan.

 

Bagian 3.1.2
 1. Apa kang ditindakake Rama supaya bisa nggarwa Dewi Sinta?
 2. Sapa sing nyidra Dewi Sinta?
 3. Sapa sing jumeneng nata ing Negara Ngalengka?
 4. Apa sebabe kedadean perang gedhe ing antarane Rama lan Dasamuka?
 5. Kepriye wusanane perang antarane Rama lan Dasamuka ?

 

Bagian 3.1.3.

Tembung-tembung iki golekana tegese!

 1. Putrane: anake
 2. Miyos: …..
 3. Garwa: …..
 4. Prameswari: …..
 5. Mupu: …..
 6. Dicidra: …..
 7. Ngrabasa: …..
 8. Sedya: …..
 9. Satriyatama: …..
 10. Sumadhiya: …..
 11. Bedhah: …..

Goleknana tembung-tembung liya maneh sing ora kok ngerteni tegese. Nyuwuna pirsa marang gurumu!

 

Bagian 3.1.4.

Gawea ukara nganggo tembung-tembung iki!

 1. Tembung: mijil; Ukara: ….
 2. Tembung: menthanggendhewa; Ukara: ….
 3. Tembung: sedya; Ukara: ….
 4. Tembung: alas; Ukara: ….
 5. Tembung: prajurit; Ukara: ….

 

Bagian 3.1.5.

Tembung-tembung kang kandel (werna biru) iki salinana nganggo kosok baline kang cumawis ana ing sangisore!

 1. Prabu Rama ora miris mungsuh Prabu Dasamuka. Kosok baline: …..
 2. Prabu Rama iku ratu sing loma. Kosok baline: ….. 
 3. Rama miyos saka garwa prameswari asma Dewi Sukasalya. Kosok baline: …..
 4. Prabu Dasamuka ora mayar ngalahahake Prabu Rama. Kosok baline: …..
 5. Prajurit Pancawati sregep. Kosok baline: …..
 6. Prabu Dasamuka banget gething marang Prabu Rama. Kosok baline: …..
 7. Pungkasane, Rama bisa netepi janji marang Sugriwa. Kosok baline: …..
 8. Dewi Sinta tansah manut marang dhawuhe wong tuwa. Kosok baline: …..
 9. Anoman iku senajan kethek nanging watake satriya. Kosok baline: …..
 10. Dewi Sinta tansah kelingan Prabu Rama. Kosok baline: …..

Pilihan tembung kosok balen: wani, angel, tresna, lali, wangkal, buta, wiwitane, dhasar, kesed, seda, wani, cethil


Bagian 1 dari 4 Bagian

 

One comment
 1. Amanda Murti W

  3.1.1
  1. Nate.
  2. Ramayana.
  3. Taman Budaya Yogyakarta.

  3.1.2
  1. Dadi ratu ing Ayodya.
  2. Dasamuka
  3. Dasamuka.
  4. Amarga Sinta di culik Dasamuka.
  5. Wusanane phada murka.

  3.1.3
  1. Anake.
  2. Maca.
  3. Bojo.
  4. Ratu.
  5. Njupuk.
  6. Di gawe lara.
  7. Nyerang.
  8. Karep.
  9. Prajurit.
  10. Ana.
  11. Mbongkar

  3.1.4
  1. Aku nembang nijil.
  2. Sapine menthangganda gerobak.
  3. Daharane sampun sdya.
  4. Munyok uripe ing alas.
  5. Prajurit lagi perang.

  3.1.5
  1. Mulya.
  2. Pelit.
  3. Ngrungoke.
  4. Kalah.
  5. Keset.
  6. Seneng.
  7. Awalane.
  8. Ngeyel.
  9. Jirih.
  10. Lali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *