Loading...
Bahasa Jawa - Kelas VII

Wulangan 1.1: Unggah-Ungguh Basa lan Tatakrama


 

Bagian 2 dari 6 Bagian

 

Tegese unggah-ungguh basa miturut bausastra yaiku tata pranataning basa miturut lungguhe tatakrama.  Tembung  tatakrama iku kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap.  Tembung  tata krama bisa ditegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik dene tembung unggah-ungguh bisa ditegesi cak-cakan utawa pangetrape basa kang becik.

Ing jaman saiki unggah-ungguh basa kaperang dadi loro yaiku basa ngoko lan basa krama. Mungguh jlentrehe mangkene:

 

Basa Ngoko

Basa Ngoko kaperang dadi loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus.

 

1. Ngoko Lugu

Ngoko lugu tegese kabeh tembung-tembung kang digunakake ngoko. Lumrahe ngoko lugu iki digunakake kanggo:

 • Sapadha-padha kang wis kulina upamane siswa karo kancane.
 • Wong kang kalungguhane luwih cendhek upamane wong tuwa marang anake, guru marang murid.
 • Yen pinuju ngudarasa.
 • Crita kang dhapur andharan upamane crita cekak.

 1. Apa kowe wis sida menyang perpustakaan?
 2. Bukumu iki regane pira, Rin?
 3. Ndhuk, yen rampung sinau lampune dipateni!
 4. Le, latare sapunen!
 5. Saeba senenge menawa aku bisa nembang macapat.
 6. Jam setengah pitu kahanan prapatan Bibis isih sepi, beda kaya adat sabene. Biasane wayah mene iki papan iku rame kendharaan pating sliwer kadu bebanteran ngoyak wektu tumuju kantor utawa papan penggaweyan….

 

2. Ngoko Alus

Ngoko alus tegese ngoko kang alus kanthi tetembungan ngoko dicampur  krama alus utawa krama inggil. Basa ngoko alus lumrahe digunakake kanggo :

 • Pasrawungan wong dewasa utawa wong tuwa kang wis kulina banget.
 • Wong tuwa marang wong dewasa kang luwih dhuwur pangkate.

 1. Panjenengan mau ngasta ing kelas pira , Pak?
 2. Sliramu mau bengi apa sida mriksani kethoprak, Mas?
 3. Mengko yen tindak jagong aku diampiri.
 4. Saiki penjenengan ngasta ing ngendi, Mas?

 

Basa Krama

Basa krama dibedakake werna loro, yaiku krama lumrah lan krama alus.

 

1. Krama Lumrah

Krama lumrah utawa krama lugu panggone tetembungan andhap kabeh. Basa krama iki digunakake kanggo :

 • sapadha-padha kang durung kulina.
 • bocah marang wong tuwa
 • murid marang guru.

 1. Sampeyan griyanipun pundi?
 2. Kula wau tumbas buku.
 3. Kula dereng adus.
 4. Kula tilem sakbibaripun sinau.

 

2. Krama Alus

Krama alus lumrahe kabeh tetembungan kang digunakake tembung-tembung krama lan krama inggil. Basa krama alus digunakake kanggo :

 • Wong tuwa
 • Wong tuwa kang durung akrab.
 • Priyayi kang duwe pangkat utawa jabatan luwih dhuwur
 • Kanggo sesorah lan Pranatacara

 1. Bapak kalawau tindak kantor ngasta tas cemeng.
 2. Pak guru sampun rawuh.
 3. Ibu nembe siram.
 4. Eyang nembe sare.
 5. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan…lsp.

 

Pranatan lan Karaharjan

Urip ing tengahing masyarakat  ora kena  nggugu sakarepe dhewe jalaran ana pranatan kang kudu dituhoni senajan pranatan mau ora tinulis. Apa  ta pranatan iku? Pranatan iku padha karo aturan utawa tatanan tegese pepacak kang wis didhawuhake, dene tegese pepacak miturut Bausastra  Jawa yaiku  sakabehing solah tingkah kang ginawe becik. Kanthi mangkono pranatan bisa ditegesi sakabehing solah tingkah, patrap, tindak tanduk kang ginawe becik manut apa kang didhawuhake.  Pranatan tumrap cak-cakane wong micara lumrah diarani unggah-ungguh, dene pranatan tumrap cak-cakane tumindak, solah bawa utawa patrap lumrah diarani tatakrama.

Miturut Bausastra Jawa kang ditulis dening S. Prawira Atmodjo, kababar dening Yayasan Djojo Bojo, unggah-ungguh duwe teges tata pranataning basa manut tatakrama, dene tatakrama iku kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap.  kanthi mangkono tata krama bisa ditegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik.

Unggah-ungguh lan tatakrama kudu dicakake kanthi bebarengan, tegese nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik. ukara iki mengku teges kang jembar.

Nuhoni cak-cakaning basa utawa unggah-ungguh mengku karep menawa nalika micara awake dhewe kudu bisa mapanake dhiri pribadine, marang sapa anggone guneman, apa wigatine, ing ngendi papane  uga  ing suwasana kang kepriye. Guneman marang kanca sapepadhane mesthi wae beda basane nalika guneman marang wong kang luwih tuwa apamaneh marang piyayi kang kagungan pangkat. nepakake basa lan patrap kang trep iku paribasane bisa empan papan. Nalika awake dhewe bisa nepakake basa lan tatakrama kanthi trep, bener lan pener  ateges awake dhewe bisa nindakake pakarti kang becik utawa bebuden kang luhur. Geneya bisa mangkono? Jalaran nalika awake dhewe micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora saru, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesthi gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman. Kanthi guneman kang bener, pener lan becik ateges awake dhewe ngedohi rasa serik, nyingkiri rasa drengki lan ara gawe lara atine liyan.  Kanthi migunakake basa kang bener, pener  lan becik ateges awake dhewe wis ngurmati lan ngajeni marang wong liya. Kanthi ngetrapake unggah-ungguh lan tatakrama kang bener ateges awake dhewe bisa mangun rasa kekancan, paseduluran lan karukunan ing bebrayan.

Mula kanthi  anane pranatan kang lumaku kasebut kaajab  kabeh warga masyarakat  bisa urip bebarengan kanthi becik lan  bisa urip sesandhingan kanthi rukun.  Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem. Suwasana kang tentrem ing sajrone masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane. Kanthi mangkono para warga bisa nyukupi kabutuhane  tanpa rasa was sumelang utawa kuwatir.

Bagian 1.1.

 1. Bakuning gagasan wacan ing ndhuwur kasebut ngandharake apa?
 2. Terangna tegese tembung ‘unggah-ungguh’ miturut bausastra!
 3. Terangna tegese tembung ‘tatakrama’ miturut bausastra!
 4. Unggah-ungguh basa lan tatakrama kudu ditraoke kanthi bebarengan. Terangna karepe!
 5. Micara kang becik iku micara kang kepriye?
 6. Geneya awake dhewe kudu micara kanthi unggah-ungguh kang bener?
 7. Apa pangajape kanthi lumakune pranatan ing masyarakat?
 8. Menawa kabeh warga padha rukun bisa nuwuhake swasana kang kepriye?
 9. Swasana kang tentrem bisa dadi daya kanggo apa?
 10. Geneya unggah-ungguh basa lan tatakrama bisa mangun karaharjan ing masyarakat?

 

Tata Krama Bertamu

 

Tata Krama Lungguh

 


 

Bagian 2 dari 6 Bagian

 

60 comments
 1. NOVELIA NADIA DANTI

  babagan menehi conto sing apik kayata ngobrol karo wong diwasa kanthi nggunakake Krama sing apik lan nggunakake Krama kanggo pidato

 2. Lucky valent arta dewina

  Artikele apik ngajarake unggah ungguh basa krama lan boso ngoko sing bener kanggo siswa siswi

 3. Rafli Putra Mahendra

  1. Unggah Ungguh tata krama.
  2. Tata pranataning basa miturut lungguhe tatakrama.
  3. Tembung tatakrama iku kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap. Tembung tata krama bisa ditegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik dene tembung unggah-ungguh bisa ditegesi cak-cakan utawa pangetrape basa kang becik.
  4. Amargi tata krama tegese pratingkah kang becik dene tembung unggah-ungguh bisa ditegesi cak-cakan utawa pangetrape basa kang becik. Mulo kudu diterapke bebarengan, yen ora, mengko bakal ora apik.
  5. micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora saru, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesthi gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman.
  6. amarga nalika micara awake dhewe kudu bisa mapanake dhiri pribadine, marang sapa anggone guneman, apa wigatine, ing ngendi papane uga ing suwasana kang kepriye.
  7. pranatan kang lumaku kasebut kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun.
  8. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.
  9. Suwasana kang tentrem ing sajrone masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane.
  10. Nuhoni cak-cakaning basa utawa unggah-ungguh mengku karep menawa nalika micara awake dhewe kudu bisa mapanake dhiri pribadine, marang sapa anggone guneman, apa wigatine, ing ngendi papane uga ing suwasana kang kepriye.

 4. Rafli Putra Mahendra

  1. Unggah Ungguh tata krama.
  2. Tata pranataning basa miturut lungguhe tatakrama.
  3. Tembung tatakrama iku kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap. Tembung tata krama bisa ditegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik dene tembung unggah-ungguh bisa ditegesi cak-cakan utawa pangetrape basa kang becik.
  4. Amargi tata krama tegese pratingkah kang becik dene tembung unggah-ungguh bisa ditegesi cak-cakan utawa pangetrape basa kang becik. Mulo kudu diterapke bebarengan, yen ora, mengko bakal ora apik.
  5. micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora saru, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesthi gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman.
  6. amarga nalika micara awake dhewe kudu bisa mapanake dhiri pribadine, marang sapa anggone guneman, apa wigatine, ing ngendi papane uga ing suwasana kang kepriye.
  7. pranatan kang lumaku kasebut kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun.
  8. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.
  9. Suwasana kang tentrem ing sajrone masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane.
  10. Nuhoni cak-cakaning basa utawa unggah-ungguh mengku karep menawa nalika micara awake dhewe kudu bisa mapanake dhiri pribadine, marang sapa anggone guneman, apa wigatine, ing ngendi papane.

 5. Margherita Giovanny Putri Wirawan

  1. Unggah ungguh basa lan tata Krama.
  2.Pranatan tumrap cak-cakane wong micara lumrah diarani unggah-ungguh.
  3. Pranatan tumrap cak-cakane tumindak, solah bawa utawa patrap lumrah diarani tatakrama.
  4. Tegese nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.
  5.Jalaran nalika awake dhewe micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora saru, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesthi gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman.
  6.Kanthi ngetrapake unggah-ungguh lan tatakrama kang bener ateges awake dhewe bisa mangun rasa kekancan, paseduluran lan karukunan ing bebrayan.
  7.bisa urip sesandhingan kanthi rukun.
  8.Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.
  9.Suwasana kang tentrem ing sajrone masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane.
  10.iso

 6. Veronica Adenia Pradnya Dewi

  1.yen wicara kan tumindak kaliyan wong liya Kedah nerapake tatakrama lan unggah ungguh kang becik
  2.tata pranataning basa miturut lungguhe tatakrama.
  3.tembung tatakrama iku kedadeyan saka Tembung tata kang tegese becik pangetrape,lan Krama ateges pratingkah Utawa patrap
  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni miring lungguhing basa sarta dikantheni patrap Utawa pratingkah kang becik.
  5.micara kanthi basa kang bener lan becik,ora kasar,ora satu,patrape andhap asor,anggone nggunem alus,ora nyentak-nyentak,sinartan polatan kang semeh grapyak semanak,mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6.kanthi migunakake basa kang bener,pener lan becik ateges awake dhewe wis ngurmati lan ngajeni marang wong liya
  7.solahtingkah masyarakatipun becik manut apa kang didhawuhake
  8.nuwuhake swasana kang tentrem
  9.bisa dadi daya kanggo makarya apa wae Laras Karo kabiasane,trep Karo pakaryane
  10.kanthi ngetrapake unggah-ungguh lan tatakrama kang bener ateges awake dhewe bisa mangun rasa kekancan,paseduluran lan karukunan ing bebrayan

 7. Rajendra Cetta Dhirapurusa

  1.Bakune gagasan lan pranatan eng duwor ngandarake pranatan lan karaharjan.
  2.Miturut bahusastro unggah ungguh due teges toto pranataneng boso manot totokromo.
  3.Miturut bausastra tatakrama due teges pangetrape patrat utowo pratingkah kang becik.
  4.unggah ungguh lan tatakrama kudu di cakake kanthi bebarengan tegese naliko micoro sabiso biso kudu nuhoni mreng lungguh eng boso sarto dikanthnei patrat utowo pratingkah kang becik.
  5.Micoro kang becik iku tegese awake dewe kudu biso mapanake diripribadine marang sopo anggune gu eman. Opo wigatine lan engendi papane ugo eng suasana kang keprie.
  6.Jalaran naliko awake dewe micoro kanti boso kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik ora kasar, ora saru, patrape andap asor, anggone gunem alos, ora nyentak nyentak, sinartan polatan kan summeh grapyak semanak mesti gawe seneng lan seng seme wong kang diajak guneman.
  7.Kanti migunakake bodo kang bener, pener lan becek ateges awake dewe wes ngormati lan ngajeni marang wong lio .
  8.menowo kabeh rukun biso nuwohake suawasan kang tentrem.
  9.Suosono kang tentrem biso dadi doyo kanggo makaryo opo wae laras karo kabisane trep karo pakaryane
  10.kanti ngetrapake unggah ungguh lan tatakrama kang bener ateges awake dewe biso mangon roso kekancan pas seduluran lan kerukunan eng bebrayan

 8. Rajendra Cetta Dhirapurusa

  1. Bakuning gagasan wacan ing ndhuwur kasebut ngandharake babagan Unggah-ungguh lan tatakrama naliko Urip ing tengahing masyarakat
  2. ‘Unggah-ungguh’ miturut bausastra ateges tata pranataning basa manut tatakrama,
  3. ‘Tatakrama’ miturut bausastra artine tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap
  4. Nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik. ukara iki mengku teges kang jembar
  5. Micara kang becik iku kudu Nuhoni cak-cakaning basa utawa unggah-ungguh mengku karep menawa nalika micara awake dhewe kudu bisa mapanake dhiri pribadine, marang sapa anggone guneman, apa wigatine, ing ngendi papane uga ing suwasana kang kepriye
  6. Jalaran nalika awake dhewe micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora saru, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesthi gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  7. Kanthi guneman kang bener, pener lan becik ateges awake dhewe ngedohi rasa serik, nyingkiri rasa drengki lan ara gawe lara atine liyan.
  8. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.
  9. Suwasana kang tentrem ing sajrone masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane.
  10. Mula kanthi anane pranatan kang lumaku kasebut kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun.

 9. Veronica Adenia Pradnya Dewi

  1. Urip ing tengahe masyarakat kudu migunakake tata Krama lan unggah ungguh sing becik
  2. Tata pranata ning basa miturut lungguhe tata krama
  3. Kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap
  4. Tegese nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik
  5. Micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora satu, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6. nepakake basa lan patrap kang trep iku paribasane bisa empan papan. Nalika awake dhewe bisa nepakake basa lan tatakrama kanthi trep, bener lan pener ateges awake dhewe bisa nindakake pakarti kang becik utawa bebuden kang luhur
  7. Kabeh warga masyarakat bisa urip berbarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun
  8. Nuwuhake suasana kang tentrem
  9. Dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane
  10. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.

 10. Raihan Hafiz Al Ghaffar

  1.Pranatan dan karaharjan

  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tatakrama

  3.becik pengetrape lan Krama ateges pratingkah utawa patrap

  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.

  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung,ngnggo tata
  Krama,nganggo bahasa krama

  6.amerga kanggo ngornati lan ngajeni

  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun

  8.ayem lan tentrem

  9.kanggo makarya opo wae laras Karo kabiasane

  10.amerga masyarakat iso saling ngurmati lan ngajeni

 11. Fadhil Hasan Shidqi

  Tidak usah membeli buku bahasa jawa mahal-mahal…
  Karena sudah ada naming.id yg bisa memberikan materi yg bermanfaat…

 12. Farel Rizki Adabi Nurcahyo

  1.unggah-ungguh lan tata Krama kang bener

  2.tata pranatanig basa miturut lungguhe tatakrama

  3.becik pengetrape lan Krama ateges pratingkah utawa patrap

  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.

  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung,ngnggo tata
  Krama,nganggo bahasa krama

  6.amerga kanggo ngornati lan ngajeni

  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun

  8. Membawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.

  9. Suwasana kang tentrem ing sajrone masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane.

  10. Mula kanthi anane pranatan kang lumaku kasebut kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun.

 13. Khoirunnisa Eka Asyari

  1.Pranatan dan karaharjan

  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tatakrama

  3.becik pengetrape lan Krama ateges pratingkah utawa patrap

  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.

  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung,ngnggo tata
  Krama,nganggo bahasa krama

  6.amerga kanggo ngornati lan ngajeni

  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun

  8.ayem lan tentrem

  9.kanggo makarya opo wae laras Karo kabiasane

  10.amerga masyarakat iso saling ngurmati lan ngajeni

 14. Frika Amalia Putri

  1.Pranatan dan karaharjan

  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tatakrama

  3.becik pengetrape lan Krama ateges pratingkah utawa patrap

  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.

  5.nganggo bahasa kang sopan lan ,ngnggo tata
  Krama,nganggo bahasa krama

  6.amerga kanggo ngornati lan ngajeni

  7.kaajab kabeh warga masyarakat bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun

  8.ayem

  9.kanggo makarya opo wae laras Karo kabiasane

  10.amerga masyarakat iso saling ngurmati lan ngajeni

 15. Thanaya Arzah Ramadhani

  Jawaban:
  1. Urip ing tengahining masyarakat ora kena nggugu sakarepe dhewe
  2. Unggah ungguh duwe tegese tata prataning basa manut tata krama , dene tatakrama iku kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape , lan Krama ategese pratingkah utawa ptrap
  3. Tata krama bisa di tegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik
  4. Tegese nalika micara sabisa – bisa kudu nuhoning mring lungguhing basa sastra dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik
  5. Sakabehing solah tingkah kang ginawe becik
  6. Ategese awake dhewe bisa nindakake pakarti kang becik Utawa bebuden kang luhur
  7. Kabeh warga bisa Urip berbarengan kanthi becik lan bisa Urip
  8. Nuwuhake swasana kang tentrem ing sajrone masyarakat
  9. Bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabiasane , trep pakaryane
  10. Wargane bisa urip kanthi rukun , ora pada crah , bisa numbuhake swasana kang tentrem

 16. Galih Rhilo Pambudhi

  Jawab
  1.peranantan lan karaharjan
  2.tata pranasing basa mitutur lungguhe teta krama
  3.becik pengentrape lan krama ategese prantingkah utawa patrap
  4.nalika micara sabisa bisa kudu nuhoni miring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkang kanh becik
  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung nganggo tata krama
  6.emerga kanggo ngormati lan ngajeni.
  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip
  8.ayem lan tentrem
  9. Kanggo makaryo opo wae laras karo biasane
  10.amerga masyarakat iso saling ngormati lan ngajeni

 17. Axsel daniswara

  Jawab
  1.pranantan lan karaharjan
  2.tata pranasing basa muturut lungguhe teta krama
  3.becik pengentrape lan krama ateges prantingkah utawa patrap
  4.nalika micara sabisa bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkang kang becik
  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung ngnggo tata krama
  6.amerga kanggo ngornati lan ngajeni
  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip
  8.ayem lan tentrem
  9.kanggo makarya opo wae laras karo biasane
  10.amerga masyarakat iso saling ngormati lan ngajeni

 18. Galih Rhilo Pambudhi

  Jawab
  1.peranantan lan karaharjan
  2.tata pranasing basa mitutur lungguhe teta krama
  3.becik pengentrape lan krama ategese prantingkah utawa patrap
  4.nalika micara sabisa bisa kudu nuhoni miring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkang kanh becik
  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung nganggo tata krama
  6.emerga kanggo ngormati lan ngajeni.
  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip
  8.ayem lan tentrem
  9.Kanggo makaryo opo wae laras karo biasane
  10.amerga masyarakat iso saling ngormati lan ngajeni

 19. Axsel daniswara

  Jawab

  1. Urip ing tengahe masyarakat kudu migunakake tata Krama lan unggah ungguh sing becik
  2. Tata pranata ning basa miturut lungguhe tata krama
  3. Kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap
  4. Tegese nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik
  5. Micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora satu, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6. nepakake basa lan patrap kang trep iku paribasane bisa empan papan. Nalika awake dhewe bisa nepakake basa lan tatakrama kanthi trep, bener lan pener ateges awake dhewe bisa nindakake pakarti kang becik utawa bebuden kang luhur
  7. Kabeh warga masyarakat bisa urip berbarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun
  8. Nuwuhake suasana kang tentrem
  9. Dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane
  10. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.

 20. Axsel daniswara

  1. Urip ing tengahe masyarakat kudu migunakake tata Krama lan unggah ungguh sing becik
  2. Tata pranata ning basa miturut lungguhe tata krama
  3. Kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap
  4. Tegese nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik
  5. Micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora satu, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6. nepakake basa lan patrap kang trep iku paribasane bisa empan papan. Nalika awake dhewe bisa nepakake basa lan tatakrama kanthi trep, bener lan pener ateges awake dhewe bisa nindakake pakarti kang becik utawa bebuden kang luhur
  7. Kabeh warga masyarakat bisa urip berbarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun
  8. Nuwuhake suasana kang tentrem
  9. Dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane
  10. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.

 21. Axsel daniswara

  1.pranantan lan karahajan
  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tata krama
  3.becik pengetrape lan krama ateges prantingkah utawa patrap
  4.nalika micara sabisa bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta di kantheni patrap utawa prantingkah kang becik
  5.nganggo bahasa kang sopan lan santum nggon tata krama
  6.amerga kanggo ngornati lan ngajen
  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip
  8.ayem lan tentrem
  9.kanggo makarya opo wae laras karo biasa ne
  10.amerga masyarakat iso saling ngurmati lain ngajeni

 22. Fayzal Azky Ramadhan

  1.pranatan lan karaharjan

  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tata Krama
  3.becik pangetrape lankrama ateges pratingkah Utawa patrap
  4.naliko micoro sabisa-bisa kudu Nugini marang lungguhe basa sarta dikhanteni patrap
  5.nganggo boso sopan kan santun
  6.amarga kanggo ngormati LAN ngajeni
  7.kajaba Kabeh masyarakat iso urep bebarengan kanthi becik
  8.ayem LAN tentrem
  9.kanggo makarya opo wae Laras karo
  kabiasane
  10.amerga Masyarakat iso ngajeni LAN ngormati

 23. Fayzal Azky Ramadhan

  1.pranatan lan karaharjan

  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tata Krama
  3.becik pangetrape lankrama ateges pratingkah Utawa patrap
  4.naliko micoro sabisa-bisa kudu Nugini marang lungguhe basa sarta dikhanteni patrap
  5.nganggo boso sopan kan santun
  6.amarga kanggo ngormati LAN ngajeni
  7.kajaba Kabeh masyarakat iso urep bebarengan kanthi becik
  8.ayem LAN tentrem
  9.kanggo makarya opo wae Laras karo
  kabiasane
  10.amerga Masyarakat iso ngajeni LAN ngormati masyarakat

 24. Fayzal Azky Ramadhan

  1.pratanan kang kudu dinuhoni
  2.tembung unggah unggu tegese Maliki micoro sabiso- biso kudu nuhoni mring lungguhing boso
  3.tatakrama tegese micoro awakdewe kudu biso mapanake diri
  4.gumanem marang koncone mesti bedo biasane naliko guneman marang piyanyi LAN wong kang pangkate luih. Duwur
  5.micoro kang becik iku kagem bosokromo LAN unggah ungguh
  6.supaya bisa mbagun ROSO kekancan
  7.warga masyarakat bisa Urip sesandingan kanti ayem
  8.ayem LAN tentrem
  9.kanggo makarya Kanti biasane
  10.karena ayem

 25. Purwanti

  Para putra putri siswa kelas VII A SMP N 1 Sleman sugeng sinau, ngangsu kawruh ing naming.id. Ampun kesupen garap gladhenipun nggih. Matur nuwun kangge Universitas Aisyiyah Yogyakarta ingkang sampun paring media sinau Basa Jawa. Mugi Universitas Aisyiyah Yogyakarta tansah jaya saha ngrembaka. aamiin.

 26. DaffaAufarFadhli

  1. Urip ing tengahe masyarakat kudu migunakake tata Krama lan unggah ungguh sing becik
  2. Tata pranata ning basa miturut lungguhe tata krama
  3. Kedadeyan saka tembung tata kang tegese becik pangetrape, lan krama ateges pratingkah utawa patrap
  4. Tegese nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik
  5. Micara kanthi basa kang bener lan becik, pilihan tetembungane becik, ora kasar, ora satu, patrape andhap asor, anggone nggunem alus, ora nyentak-nyentak, sinartan polatan kang sumeh grapyak semanak, mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6. nepakake basa lan patrap kang trep iku paribasane bisa empan papan. Nalika awake dhewe bisa nepakake basa lan tatakrama kanthi trep, bener lan pener ateges awake dhewe bisa nindakake pakarti kang becik utawa bebuden kang luhur
  7. Kabeh warga masyarakat bisa urip berbarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun
  8. Nuwuhake suasana kang tentrem
  9. Dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane
  10. Menawa kabeh wargane bisa urip kanthi rukun, ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.

 27. Rifa Danie Mubaroq

  1*Tata Krama bertamu
  2*Unggah unduh iso di artekke sopan santun
  3*Tata Krama tegese patrap Utawa pratingkah kang becik pangetrape
  4*Ngerawat tata Krama lan unggah unguh iku kudu Podo LAN seimbang
  5*Ngango basa kang sopan ngomonge kudu basa Krama
  6″Marga micara NGO ungah unguh iku sopan wong liyo sek di omongi Yo ruiyat
  7*Di senengi uwong 2× di hurmati
  8*Tentram ayem
  9*Berbarengan
  10*Amargo ungah unguh biso kurmat marang wong liyo

 28. Naurel nur syifa

  1.yen wicara kan tumindak kaliyan wong liya Kedah nerapake tatakrama lan unggah ungguh kang becik
  2.tata pranataning basa miturut lungguhe tatakrama.
  3.tembung tatakrama iku kedadeyan saka Tembung tata kang tegese becik pangetrape,lan Krama ateges pratingkah Utawa patrap
  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni miring lungguhing basa sarta dikantheni patrap Utawa pratingkah kang becik.
  5.micara kanthi basa kang bener lan becik,ora kasar,ora satu,patrape andhap asor,anggone nggunem alus,ora nyentak-nyentak,sinartan polatan kang semeh grapyak semanak,mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6.kanthi migunakake basa kang bener,pener lan becik ateges awake dhewe wis ngurmati lan ngajeni marang wong liya
  7.solahtingkah masyarakatipun becik manut apa kang didhawuhake
  8.nuwuhake swasana kang tentrem
  9.bisa dadi daya kanggo makarya apa wae Laras Karo kabiasane,trep Karo pakaryane
  10.kanthi ngetrapake unggah-ungguh lan tatakrama kang bener ateges awake dhewe bisa mangun rasa kekancan,paseduluran lan karukunan ing bebrayan

 29. Naurel Nur Syifa

  1.Pranatan dan karaharjan

  2.tata pranasing basa miturut lungguhe tatakrama

  3.becik pengetrape lan Krama ateges pratingkah utawa patrap

  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.

  5.nganggo bahasa kang sopan lan santung,ngnggo tata
  Krama,nganggo bahasa krama

  6.amerga kanggo ngornati lan ngajeni

  7.kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun

  8.ayem lan tentrem

  9.kanggo makarya opo wae laras Karo kabiasane

  10.amerga masyarakat iso saling ngurmati lan ngajeni

 30. Nur Afifah Dewi Shinta

  1)Bakuning gagasan wacan ing dhuwur ngandharake unggah-ungguh basa,pranatan lan karaharjan
  2)Tegese unggah-ungguh basa jawa miturut bausastra yaiku tata pranataningbasa miturut lungguhe tatakrama
  3)Tembubg tatakrama bisa ditegesi pangetrape patrap utawa pratingkah kang becik dene tembung unggah-ungguh bisa ditegesi cak-cakan utawa pangetrape basa kang becik
  4)Nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta di kantheni patrap utawa pratingkah kang becik
  5)Pilihan tetembungane becik,ora kasar,ora saru,patrape andhap asor,anggone nggunem alus,ora nyentak-nyentak,sinartan polatan kang semeh grapyak semanak,mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6)Kanthi minggunakke basa kang bener,pener,lan becik ateges awakke dhewe wis ngrumati lan ngejeni marang wong liya
  7)Kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandingan kanthi rukun
  8)Bisa nuwuhake swasana kang tentram
  9)Masyarakat bisa dadi daya kanggo makarya apa wae laras koyo biasane,trep koyo prakaryane
  10)Amarga,rasa kekancan,paseduluran lan kerukunan ing babrayan

 31. GHAITSA MUUNA ADEK RIZKY

  1.) urip ing tengahing masyarakat ora kena nggugu sakarepe dhewe jalaran ana pranatan kang kudu dituhoni senajan pranatan mau ora tinulis.
  2.) unggah ungguh lan tatakrama kudu dicakake kanthi bebarengan, tegese nalika micara sebisa bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa serta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.
  3.) miturut bausastra tatakrama due teges pangetrape patrat utowo pratingkah kang becik.
  4.) nalika micara sabisa bisa kudu nuhoni mring lungguhing basa sarta dikantheni patrap utawa pratingkah kang becik.
  5.) nganggo bahasa kang sopan lan santung,ngnggo tata
  Krama,nganggo bahasa krama.
  6.) pilihan tetembungane becik ora kasar, ora saru, patrape andap asor, anggone gunem alos, ora nyentak nyentak, sinartan polatan kan summeh grapyak semanak mesti gawe seneng lan seng seme wong kang diajak .
  7.) anane pranatan kang lumaku kasebut kaajab kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun.
  8.) ora padha crah, arang pepadon mesthi wae bisa nuwuhake swasana kang tentrem.
  9.) dadi daya kanggo makarya apa wae laras karo kabisane, trep karo pakaryane.
  10.) kabeh warga masyarakat bisa urip bebarengan kanthi becik lan bisa urip sesandhingan kanthi rukun.

 32. Nur rizqi ardiansyah darmawan

  1.yen wicara kan tumindak kaliyan wong liya Kedah nerapake tatakrama lan unggah ungguh kang becik
  2.tata pranataning basa miturut lungguhe tatakrama.
  3.tembung tatakrama iku kedadeyan saka Tembung tata kang tegese becik pangetrape,lan Krama ateges pratingkah Utawa patrap
  4.nalika micara sabisa-bisa kudu nuhoni miring lungguhing basa sarta dikantheni patrap Utawa pratingkah kang becik.
  5.micara kanthi basa kang bener lan becik,ora kasar,ora satu,patrape andhap asor,anggone nggunem alus,ora nyentak-nyentak,sinartan polatan kang semeh grapyak semanak,mesti gawe seneng lan sengseme wong kang diajak guneman
  6.kanthi migunakake basa kang bener,pener lan becik ateges awake dhewe wis ngurmati lan ngajeni marang wong liya
  7.solahtingkah masyarakatipun becik manut apa kang didhawuhake
  8.nuwuhake swasana kang tentrem
  9.bisa dadi daya kanggo makarya apa wae Laras Karo kabiasane,trep Karo pakaryane
  10.kanthi ngetrapake unggah-ungguh lan tatakrama kang bener ateges awake dhewe bisa mangun rasa kekancan,paseduluran lan karukunan ing bebrayan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *