Loading...
Bahasa Jawa - Kelas X

Wulangan 2: Unggah-Ungguh Basa Jawa

  1. Memahami simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat
  2. Simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat.

  

Ing satunggalipun dinten wonten mahasiswa ingkang nembé kémawon damel skripsi. Bab ingkang dipunrembag ngèngingi nama tiyang Jawa.

 

Sri Tanjung:

“Piyé Pus, piranti wawancarané wis cumepak apa durung”

Dyah Puspita:

“Uwis, arep mangkat neng dalemé pak Arga Séla Setiaji saiki apa piyé?”

Sri tanjung:

“Ya, ayo. Nganggo motormu waé ya?”

Dyah Purpita:

“Bèrès. Ayo mangkat saiki”.

 

Boten dangu sampun dumugi wonten dalemipun bapak Arga Séla Setiaji. Dyah Puspita lan Sri Tanjung gagé uluk salam

 

Dyah Puspita:

“Kula nuwun.”

Sri Tanjung:

“Kayané sepi Pus?”

Dyah Puspita:

“Jajal kula nuwun menèh, sapa ngerti ana ing pekiwan”.

Sri Tanjung:

“Kula Nuwun”.

Klik nang kene kanggo mangerteni informasi kang luwih lengkap!

 

Ibu Kartika garwanipun pak Arga Séla Setiaji medal saking wingking lan gupuh-gupuh mapag tamunipn

 

Ibu Kartika:

“Inggih, Mangga ndhuk. Wé lha … ndhuk Tanjung. Njanur gunung soré-soré tekan kéné, padha nampa karahayon ta?”

Sri Tanjung:

“Inggih Bu, alhamdulillah pinaringan karahayon. Mugi-mugi ibu saha bapak ugi pinaringan berkah saking Gusti.”

Ibu kartika:

“Amin … mangga Ndhuk, lungguh kéné. Iki ana perlu apa? lan mbak sing rupané ayu iki sapa?”

Sri Tanujng:

“Mekaten bu, ingkang sepisan kula badhé silaturahmi. Ingkang kaping kalihipun kula ndhèrèkaken kanca kula, saperlu kepanggih kaliyan bapak.”

Ibu kartika:

“Ana perlu apa Ndhuk?”

Sri Tanjung:

“Mbak Puspita kajengipun matur piyambak, mangga mbak Puspita.”

Dyah Puspita:

“Inggih bu, ndhèrèk nepangaken. Nama kula Dyah Puspita, kula mahasiswa jurusaan basa Jawa ing Universitas Negeri Yogyakarta. Sapunika kula saweg damel skripsi, ancas kula badhé kepanggih bapak saperlu wawancara pados data kanggé skripsi kula.”

Ibu Kartika:

“Oooh.. ya, kebeneran bapak lagi waé siram. Nembé kondur saka kantor.”

Dyah Puspita:

“Nuwun sèwu bu, kula sampun ngrépoti.”

Ibu kartika:

“Ora apa-apa, bapak malah rena yèn ana sing ngangsu kawruh bab kabudayan Jawa.”

Dyah Puspita:

“Inggih bu, matur nuwun.”

Ibu Kartika:

“Dikepénakaké ya mbak. Bapak takaturané priksa.”

Dyah Puspita lan Sri Tanjung:

“Inggih bu, Matur nuwun,” (anggènipun wangsulan kanthi sesarengan)

Klik nang kene kanggo mangerteni informasi kang luwih lengkap!

 

Boten dangu bapak Arga Séla Setiaji medal tumuju ruwang tamu lan bagé-binagé nyalami tamunipun

 

Arga Séla Setiaji:

“Mangga mbak, wah.. njanur gunung tenan Ndhuk Tanjung soré-soré wis tekan kéné. Piyé? Bapak Ibu tansah pinaringan karahayon toh Ndhuk?”

Sri Tanjung:

“Awit saking pangèstunipun, bapak saha ibu pinaringan sugeng widada.”

Arga Séla Setiaji:

“Alhamdulillah, piyé? Ana perlu apa iki?”

Sri Tanjung:

“Nuwun sèwu pak, sampun nggempil wekdalipun bapak.”

Arga Séla Setiaji:

“Ora apa-apa Ndhuk, bapak malah seneng yèn ana bocah nom gelem sinau bab kabudayan Jawa.”

Sri Tanjung:

“Punika pak, kanca kula mbetahaken data kanggé skripsinipun, badhé wawancara kaliyan bapak, mangga mbak Puspita matur piyambak.

Dyah Puspita:

“Inggih pak, ndhèrèk nepangaken. Nama kula Dyah Puspita, kula mahasiswa jurusaan basa Jawa ing Universitas Negeri Yogyakarta. Sapunika kula saweg damel skripsi, bab werdinipun nama kanggé tiyang Jawa.”

Arga Sela Setiaji:

“Oooh. Iya, apa sing arep ditakokaké?”

Dyah Puspita:

“Inggih pak, nuwun sèwu pak. Kula badhé nyuwun pirsa bab nama tiyang Jawa.”

Arga Sela Setiaji:

“Kaya ngéné Ndhuk, kanggo wong Jawa jeneng kuwi bab sing wigati. Jeneng kanggo wong Jawa ora mung waton peparab nanging uga donga utawa pangarep-arep wong tuwa marang anaké. Wong Jawa kuwi wong sing titèn lan tansah ngregani alam. Mula wong Jawa njenengi anaké nganggo unsur alam utawa dasa namane, umpamane sing nganggo tembung Bumi Bantala, Siti Maizaroh, Bumi, Buwana, Rahajeng Putri Pertiwi, Sitta Devi Putri. Upamané sing nganggo tembung banyu, Tunjung Wahadi Sutirto, Warih Padmantya, Tirta Wiguna, Mayekti Luh Kinasih, Sumani. Upamané sing nganggo tembung geni, Haruni Agni Cahyani, Januar Latu Pinilih, Anindita Dahana Putra, Kikis Brama Murti, Satya Guna Hurip, Puja Setyawan Anala, pawaka, Apyu. Upamané sing nganggo tembung angin, Siti Hawa, Bayu Indrayanta, Bayu Setiaji. Upamané sing nganggo tembung Langit Surya Wicaksana, Ayu Lintang Timoer, Candrarini, Jaka Purnama, Ichwan Daruaji, Kundaru Prasetya, Kondhang Putra Dirgantara. Upamané sing nganggo tembung Gunung Agung Gunung Prakosa, Much. Ardhi Nugraha, Arga Séla Putra. Upamané sing nganggo tembung watu Permata, Kartika, Intan, Berlian, Hani Permatasari, Anting Manikam. Upamané sing nganggo tembung Logam Mulia Valentine Platina Mukti. Upamané sing nganggo tembung cahya, Cahya Sumunar, Bagus Dipa Buwana.”

Dyah Puspita:

“Oh ngaten nggih pak. Kajawi punika punapa malih pak?”

Arga Séla Setiaji:

“Ana menèh sing ngaggo jeneng kembang, tuladhané Kusuma Tanaya, Kusuma Hapsari, Nindya Kusuma. Ana menèh saka kembang widuri tuladhané Nisrina Dhiya Rosyada Widuri. Ana uga sing saka jeneng  kembang tanjung umpamané Tunjung Wahadi Sutirta, Tunjung Sri Wisnu. Jeneng kembang liyané tuladhané Dewi Melati Suksma, Mawar Ayu Mudhingsari, Wijaya Santosa, Eric Wijaya Hartana, Anggraini Menur Aninditya, Mayang Fristamega Audia, Cempaka Nur Indahsari, Sekar Adita, Weni Sekar Jagad, Sri Puspita Dyah Pitaloka, Sari Pamungkas, Padma Dyah Padmaningsih.”

Dyah Puspita:

“Oooh. Inggih..

Arga Sela Setiaji:

“Kabèh jeneng kuwi mau wujud pandonga wong tuwa marang putrané.”

Dyah Puspita:

“Nuwun sèwu pak, kula ugi naté gadhah kanca ingkang namanipun saking nama wayang pak.”

Arga Sela Setiaji:

“Ana, tuladhané jeneng sing nganggo jeneng wayang upamané sing dijupuk saka jeneng déwa Nanda Brahmaji, Wisnu Wardhana, Waridi Hendra Saputro, Hendriningsih, Bayu Cahyanto, Surya Sumpeno, Sis Wahono Basuki, Dwi Kumajaya, Guntur Baruna, Barunawati Laksmi, Ismayawati Chriatiani putri, Indra Lesmana, Indrayati Maisaroh.”

Dyah Puspita:

“Wah.. namanipun saé-saé nggih pak.”

Arga Sela Setiaji:

“Ana menèh sing saka jeneng tokoh satriya umpamané Yudhistira, Bima Putranta, Suséna, Séna Satriatama, Warséna, Sénawati Malik, Sri Harjuna, Danang Surya Putra, Dian Rukmarata Subrata, Andang Sri Basudéwa, Kunthiboja, Arya Setyaki, Indra Lesmana, Bambang Angka Wijaya, Dhimas Adhi Wisanggeni, Bambang Irawan, Permadi Jalu Jawi, Pandhu Bagus Dewanata, Tejanata Hendrajit.”

Dyah Puspitasari:

“Ingkang saking tokoh wayang ingkang èstri wonten boten pak?”

Arga Séla Setiaji:

“Ana, upamané jeneng Dèwi Utari, Sri Utari Putri, Dian Laksmi Puspitasari, Dèwi Rukmini, Rukmini, Kasijati, Rukmini, Anastasya Intan Anjani lan isih akeh liyane.”

Dyah Puspitasari:

“Nuwun sèwu pak, Kejawi punika wonten malih pak?”

Arga Séla Setiaji:

“Ana Ndhuk, upamanè sing wujudé pangarep-arep, supaya anaké duwé solah bawa, nasib nduweni karakter kaya jenengé. upamané Teguh Santosa, Jaka Santosa, Prawirao Hadi Nugraha, Tatag Samekta, Wasis Tri Prakasa, Widya. Ama Widya Ningrum, Berliandi Mutu Manikam, Subagya, Moh. Suka Basuki, Cindy Happy Aurawatie, Vikky Ria Risty, Beja Riyanta, Beja Dasuki, Asih Kurnia Basuki, Widada Trisna Hadi, Slamet Mulyana, Sugeng Suhartanta, Milla Ayu Kartika Dewi, Endah Lestari, Sri Endah, Nurelily Manis, Arif Hartarta, Darma Budya Sinunggraha, Bandara Ardhi Sulistya, Anggitasari Gustiningsih.”

Dyah Puspitasari:

“Wah.. namanipun sedaya saé sanget nggih pak.

Klik nang kene kanggo mangerteni informasi kang luwih lengkap!

 

Rikala saweg sekéca pirembagan bab nama, Ibu Kartika medal saking wingking sinambi ngasta nyamikan saha unjukan.

 

Ibu Kartika:

“Wah.. ketingalipun gayeng anggènipun sami ngedikan. Nanging mangga punika dipununjuk lan dipundhahar rumiyin.” (Sinambi maringaken unjukan lan pacitan)

Sri Tanjung lan Dyah Puspita:

“Inggih matur nuwun.” (Kanthi bebarengan)

Sri Tanjung:

“Malah ngrépoti bu.”

Ibu Kartika:

“Ora repot, wong ya wis ana. Ayo diunjuk”.

Sri Tanjung lan Dyah Puspita:

“Inggih matur nuwun.” (Kanthi bebarengan)

Klik nang kene kanggo mangerteni informasi kang luwih lengkap!

 

Sasampunipun rinaos cekap, kekalihipun lajeng nyuwun pamit.

 

Sri Tanjung :

“Nuwun sèwu bapak saha Ibu, gandheng sampun cekap. Kula kaliyan mbak Dyah Puspita nyuwun pamit.”

Arga Séla Setiaji:

“Oooh.. inggih, bapak lan ibu mung bisa mèlu ndedonga, muga-muga slamet tekan omah.

Sri Tanjung:

“Inggih bapak saha ibu, matur nuwun. Nyuwun pamit.”

Arga Séla Setiaji:

“Iya Ndhuk.”

Sri Tanjung lan Dyah Puspita:

“Nyuwun pamit Bapak ibu, pareng.”

Arga Séla Setiaji lan Ibu Kartika:

“Iya ndhuk, sing ngati-ngati.”

 

Bagian 2.1.
  1. Pacelathon wonten inggil punika ngrembag bab punapa?
  2. Undha usuking basa ingkang dipunginakaken ing pacelathon kasebat ngginakaken ragam punapa kémawon?
  3. Punapa titikan undha usuking basa jawa miturut