Loading...
Bahasa Jawa - Kelas V

Wulangan 4: Patemon 2


Bagian 2 dari 4 Bagian

 

Nyuwun Pirsa


Bayu:

“Mbak, aku didhawuhi Bu Guru takon asmane lengkape Pak Dhukuh. Olehe matur kepriye ya? Aku wedi yen basane kleru.”

Arum:

“Percaya dhiri wae, Dhik. Matur marang Pak Dhukuh iku kudu alon, tangan ngapurancang, basane krama.”

Bayu:

“Ya nggon basa krama kuwi Mbak aku sing wedi kleru”.

Arum:

“Ya saiki matur bapak, ben diwarahi!”

Pak Teguh:

“Lho, jare arep sowan Pak Dhukuh kok durung mangkat Bim?”

Arum:

“Dhik Bima ajrih boten saged matur.”

Pak Teguh:

“Lha, mung matur kok wedi. Sing penting unggah-ungguhe bener.”

Bayu:

“Anggenipun matur kados pundi, Pak?”

Pak Teguh:

“Matur mengkene, Pak, kula badhe nyuwun pirsa asma lengkap panjenengan menika sinten? Ngono wae!”

Bayu:

“Ingkang leres nyuwun pirsa menapa mundhut pirsa, Pak?”

Pak Teguh:

“Tumprap kanggo awake dhewe kuwi nyuwun pirsa. Nanging yen kanggo ngandhakake wong liya sing dikurmati kuwi mundhut pirsa.

Bayu:

“Wo, nggih matur nuwun. Mangke badhe kula cobi.”

 

Bagian 4.2.1.
 1. Sapa sing didhawuhi takon asmane lengkape Pak Dhukuh?
 2. Apa sebabe Bayu wedi?
 3. Manut Arum, wong matur marang Pak Dhukuh iku kepriye?
 4. Kepriye kudune Bayu anggone matur Pak Dhukuh?
 5. Apa bedane nyuwun pirsa karo mundhut pirsa?

 

Pacelathon iki tindakna karo kancamu!


Bayu:

“Kula nuwun.”

Pak Dhukuh:

“Mangga, mangga Mas. Iki yen ora kleru kaya Mas Bayu?”

Bayu:

“Leres Pak. Kula Bayu Samodra.”

Pak Dhukuh:

“Wah, apik jenengmu. Bayu Samodra iku tegese angin segara.”

Bayu:

“Inggih, Pak, leres.”

Pak Dhukuh:

“Kok kadingaren, sore-sore mrene apa perlu apa?”

Bayu:

“Pak, kula badhe nyuwun pirsa asma lengkap panjenengan menika sinten?”

Pak Dhukuh:

“Takon jenengku arep kanggo apa, Yu?”

Bayu:

“Pikantuk tugas saking Bu Guru Arina, Pak.”

Pak Dhukuh:

“Wo ngono. Yoh catheten. Jeneng lengkapku Mardi Raharja?”

Bayu:

“Menapa wonten tegesipun, Pak?”

Pak Dhukuh:

“Ana. Mardi tegese golek. Raharja tegese slamet. Mardi Raharja tegese golek keslametan”

Bayu:

“Inggih sae, Pak. Nyuwun pamit matur nuwun.”

 

Bagian 4.2.2.

Ukara iki owahana dadi krama alus!


Niki napa omah samang?Menika menapa dalem panjenengan?


 1. Nami samang niku jane sinten?
 2. Benjing samang saged dugi boten?
 3. Samang ajeng tumbas napa?
 4. Napa samang purun takkei pelem?
 5. Kepripun kabare ibu samang?

 

Bagian 4.2.3.

Gawea ukara pitakon nganggo tembung-tembung iki!

 1. Jeneng: Sapa jenengmu, Dhik?
 2. Asma: Sinten asma panjenengan?
 3. Mangan: …..
 4. Dhahar: …..
 5. Mulih: …..
 6. Kondur: …..
 7. Omong: …..
 8. Ngendika: …..
 9. Turu: …..
 10. Sare: …..

 

Rembugen

Apa kowe wis bisa guneman nganggo basa Jawa sing cocog karo unggah-ungguh basa Jawa? Rembugen karo bapak lan ibumu supaya kowe bisa basa Jawa sing becik lan bener!


Bagian 2 dari 4 Bagian

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *